یوسف (پیامبر) – ویکی شیعه

پس از آن یعقوب و فرزندانش برای دیدار یوسف به مصر رفتند. به هر روی مفسران عمل یوسف را تَرک اَولیٰ دانستهاند؛ چون برای انبیا و کسانی که در جايگاه عالی توحید هستند، این میزان توسل به لوازم دنیایی هم پسندیده نیست. یعقوب هم به خاطر همین رخ و سیرت زیبا، او را بى نهایت دوست مى داشت و حتى یک ساعت از او قطع نمى شد، همین معنی بر برادران بزرگترش گران مى آمد و حسد ایشان را برمى انگیخت، تا آن که دور هم توده شدند و درباره کار او اساسی نیز به مشورت پرداختند، یکى مى گفت: می بایست او را کشت، یکى مى گفت: باید او را در سرزمین دورى انداخت و پدر و محبت پدر را به خویش اختصاص داد، سپس بعداً توبه کرد و از صالحان شد و در اخیر رأیشان بر توصیه یکى از ایشان متفق شد که گفته بود: می بایست او را در چاهى بیفکنیم تا کاروانیانى که از چاه هاى سر رویکرد آب مى کشند او را یافته و اصلی خود Yousef asadi official ببرند. در هجرت بعدی اهمیت پافشاری بنیامین را آوردند و یوسف به او گفت من اخوی تو هستم و پیش خود دارای نیرنگی او را نگه داشت و پیراهنش را به برادرانش اعطا کرد تا به نزد پدر ببرند و در مسافرت سپس پدر را دارای خود بیاورند. به پیش بینی حضرت یوسف (علیهالسلام) ۷ سال قحطی فرا رسید. یوسف گفت: شما هفت سال فراوانیِ آب در پیش دارید و پس از آن، هفت سال خشکسالی پیش خواهدآمد. و این که بشیر وارد شد و بلوز یوسف را بصورت یعقوب انداخت یعقوب دیدگان از گونه رفته خویش را بازیافت، بعد از آن به فرزندان گفت: به شما نگفتم که من از خدا چیزهایى سراغ دارم که شما نمى دانید؟ آن‌گاه به شکرانه پروردگار پرداخت که چه کردار لطیفى در دفع بلایاى پهناور از وى کرد و چه سلطنت و علمى به او ارزانى داشت. او همواره دلش به سوى محبت پروردگارش پر مى زد و به خاطر علو نفس و صفاى روح و خصایص حمیده و پسندیده اى که داشت واله و شیداى خدا بود و از اینها گذشته داراى جمالى بدیع بود آن چنان که عقل هر بیننده را مدهوش و خیره مى ساخت. بلا و بدبختى ما و اهل ما را اشراف کرده و قحطى و گرسنگى از پایمان درآورده کلیدی بضاعتى ناچیز آمده ایم، تو به توانایی ما نگاه مکن و کیل ما را تمام بده و بر ما و بر برادر ما که اینک برده خویش گرفته اى ترحم فرما که خدا تصدق دهندگان را دوست مى دارد. آن گاه خواب او را تعبیر و تفسیر کرد به همین که بزودى خدا تو را برمى گزیند و از تأویل احادیث به تو مى آموزد و نعمت خویش را بر تو و بر آل یعقوب تمام مى کند، آنچنان که بر پدران تو حضرت ابراهیم برعلیه السلام و حضرت اسحاق مقابل السلام کل کرد. امام رضا در مقابل السلام: یوسف برعلیه السلام در زندان به درگاه پروردگار شکوه کرد و گفت: توشه خدایا! به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استعمال از فرابیمه یوسف اسدی ، شما احتمالا می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.