واحد قتل در حال تحقیق درباره مرگ مشکوک در مرکز ادمونتون

کارآگاهان قتل در حال تحقیق درباره مرگ مشکوک یک مرد بعد از ظهر روز سه شنبه در مرکز ادمونتون هستند.

طبق یک خبر منتشر شده از خدمات پلیس ادمونتون ، افسران در حدود ساعت 3 بعد از ظهر در حوالی خیابان 109 و خیابان 109 به شکایت اسلحه پاسخ دادند.

وقتی مأموران وارد شدند ، مردی را پیدا کردند که در خیابان زخمی شده بود. پیراپزشکان پاسخ دادند اما مرد فوت شد.

محققان می خواهند با هرکسی که شاهد این حادثه بوده صحبت کنند. EPS همچنین از هر کسی که تصاویر داش کم یا ساکنان اطراف آن که دوربین خانگی دارند درخواست کرده است تا با پلیس تماس بگیرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>