راهنمای ارسال مقاله

ترجمه فارسی به انگلیسی هر مقاله از حرفه مهندسی صنعت های چقدر زمانه میبره؟ ¯ تاریخ های اخذ و پذیرش به شمسی و میلادی ارائه گردد. به مضمون‌ فارغ از تاریخ انتشار، استعمال شود. ، «عنوان مقاله»، نشانی تام سایت: تاریخ اخذ مطلب. در کشور‌ایران هم اشخاصی که دچار معلولیت هستند، بهطورچشمگیری مراقبتهای تنظیم خانواده کمتری دریافت کرده بودند. در جوامع اشارهشده ارائه خدمات غربالگری پاپاسمیر و ماموگرافی بسیارضعیف بود و عمده آنان مشاوره ضروری را از دکتر معالج دارای ربط دریافت نمیکردند و دوراندیشی تحت و مراقبتهای ضعیف تهیه خانواده کاملا مشهود بود. نتیجه های بیانگر آن بود که در بخش اعظم جوامع، علم لازم درباره ناتوانی و چگونگی ارائه خدمات بهداشتی به همین گروه از افراد اندک بوده است. مهمترین علل دسترسینداشتن این جوامع به مراقبتهای بهداشتی عبارت بود از: مشکلات بیمه و مالی، نداشتن دسترسی فیزیکی به مرکز ها بهداشتی، دیدگاه منفی ارائهدهندگان خدمت، کمبود ِارتباط مؤثر، ساختار فیزیکی غیردوستانه، کمبود تجهیزات، نبودِ نیاز اضطراری به انجام آزمون، محدودیتهای جسمی و شناختی و دسترسینداشتن به تسهیلات. شکلها و تصاویری که از صفحه ها وب دانلود شدهاند نباید گزینه به کارگیری قرار گیرند مگر این که پدیدآور، حق گشوده انتشار آن را به تیتر دسترسی گشوده در اختیار داشته دانلود مقاله پارسی بدون پول درباره اسکیزوفرنی باشد. آن ها در معرض ابتلا به بیماریهای مقاربتی بودند و در آن‌ها ارائه مشاوره جنسی ضعیف بود؛ زیرا بیشتر پزشکان تصور میکردند که آنان رابطه جنسی ندارند. مقدمه و بیان مسئله: مقدمه مدخل مقاله و صحبت نویسنده است که به شرح مورد قضیه میپردازد؛ همینطور مقدمه بایستی عوارض ضرورت انجام پژوهش و هدف از انجام پژوهش را بیان کند. پژوهشهایی که حجم مثال و طرز اجرای نامشخصی داشتند یا این که فقط روی معلولان فرضی یا این که مردان انجام شده بود، از روند مطالعه حذف شدند. دعوا و سرانجام گیری: در بحث روی جنبه های اساسی و جدید مطالعه تأکید شود، دیتا ها یا دیگر موردها ارائه شده در مقدمه یا یافته ها مهم جزئیات در قسمت دعوا تکرار نشوند. همینطور مقالاتی که متن تمام آن‌ها دردسترس کمبود نیز از مطالعه حذف شدند. در مطالب پژوهشی و تحلیلی ضروری می باشد واژههای حیاتی مربوط به نوشته و عنوان مقاله، بلافاصله بعد از آن از بخشی و در میان ۵ـ ۷ کلمه متن شود. ـ مقالات ارسالی نباید به ­طور هم­زمان برای سایر مجلات ارسال شده یا این که در مجله دیگر به چاپ رسیده باشند. حق هیأت تحریریه مجله در قبول یا این که رد مقاله و یا این که تصحیح نوشتاری و ادبی محفوظ است. منابع لاتین: به به عبارتی ترتیب منابع پارسی و عربی تهیه میشوند؛ اهمیت این توضیح که در انتهای فهرست منابع و پس از منابع پارسی و عربی میآیند. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم دانلود نوشته کیفی رایگان لطفا از ورقه ما بخواهید.