آب اکسیژنه (هیدروژن پراکسید) چیست؟

همین گرید به تیتر سپید کننده و تقوییت کننده مو به فعالیت آب اکسیژنه و پتاسیم پرمنگنات برده می شود. استعمال از آب اکسیژنه در صنعت آبزی پروری به تیتر یک ماده تاثیرگذار در ضد عفونت های قارچی ، باکتریایی و انگلی از روزگار های گذشته آیتم استعمال قرار می گرفته. بعضی از میکروارگانیسم های بالقوه بیماری زا ، مانند باکتری ها ، قارچ ها و تک یاخته ای از گزاره دلیل های نقص‌ زایی میباشند که در کارگاه های نشر و پرورش آبزیان منجر کاهش ایجاد می شوند ولی به کارگیری از مالاشیت گرین تا مدت طویلی به عنوان یک ادغام موءثر در در دست گرفتن آلودگی های قارچی ، باکتریایی و انگلی آبزیان به ویژه در برهه زمانی انکوباسیون تخم قزل آلا، آیتم به کار گیری قرار می گرفته ، ولی به خاطره اثرات و دلایل بد آن بر بر روی انسان و اشکال آبزیان ، نظیر کمتر توان باروری ، سرطان زایی و جهش زایی ، بیش از دو دهه میباشد که به کارگیری از آن منع شده است. همین می تواند یکی از علل سرطان باشد در نتیجه، می توانید اهمیت مصرف آب اکسیژنه به طور داخلی به خودتان جراحت برسانید.به علاوه، دوزهای زیاد، حتی با غلظت 3 درصد، می توانند باعث به سوزش غشا مخاطی، درد شکمی، اسهال و استفراغ شوند. • حیاتی آب بخوبی ترکیب می شود، غیر فرارو گریز است و تا زمان اکسید کردن مواد آلی در آب باقی است. همین مخلوط در طبابت به تیتر یک ماده ضد میکروب و ماده اکسید کننده به کارگیری می شود. این گرید را می قدرت از داروخانه به جهت تمیز کردن آسیب ها و ضد عفونی نمودن اسباب منزل تهیه کرد. آیا می توانیم پراکسیدهیدروژن را از داروخانه تهیه نماییم ؟ به جهت باز‌نگری پارامتر های تاثیر گذار نظیر اثر نور UV ، اثر گذاری زمان تابش نور UV ، غلظت پراکسید هیدروژن ، غلظت نخستین ماده رنگ زا و PH ، آزمایش ها در پنج تراز جداگانه براساس طریق های استاندارد، انجام می گیرند.تایج آزمایشها نشان دیتا به کارگیری از هیدروژن پراکسید به تنهایی بعد از آن از گذشت 24 ساعت 5.7 % رنگ و 3.5 % COD را حذف می کند. نتیجه ها آزمایشها نشان دیتا به کار گیری از هیدروژن پراکسید به تنهایی بعد از آن از گذشت 24 ساعت 5.7 درصد رنگ و 3.5 درصد COD را حذف می کند. هدف رنگبری پساب های رنگی صنایع نساجی و هم حذف COD که از آنان ساخت می شوند حساس استفاده از فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته دارای کاربرد تابش فرابنفش / آب اکسیژنه است. حالت بهینه جهت حذف رنگ و COD حاصل از آن در فرآیند UV/H2O2 شامل غلظت 150 میلی گرم بر لیتر از آب اکسیژنه ( به شکل خالص )، PH خنثی و غلظت های تحت رنگ تعیین گردیده. رنگ زاهای آزو مهم یک یا این که یک‌سری پیوند آزو میباشند و جزو پراهمیت ترین تیم رنگ زاهای سنتزی می باشند که به مقدار متعددی ساخت می شوند و کاربردهای فراوانی در صنعت های متفاوت به خصوص نساجی دارند.