پیستون موتور چیست ؟

همین گونه پیستون رینگ حساس بهترین پیستون عظام ef7 آببندی است. پیستون لاغر مدام اصلی شاتون کوتاه است که از همین پیستون در موتورسیکلتها بیشتر استعمال می‌گردد . پیستون بیضی صورت هنگامی گرم شودبه شرایط دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم میباشد لقی یه خرده میان پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین مسافت کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی صورت که برای جلوگیری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعد ها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه میزان 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 مرتبه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. پیستون رینگ ها اهمیت مفاصل مورب نیز برای فشار های بالاتر از 15 بار استفاده می شود. اهمیت دقت به سوراخ همین دسته پیستون حلقه ها نشتی مضاعف ناچیزی نسبت به پیستون حلقه های مورب دارند. بهترین پیستون برای ماشینهای مسابقهای پیستون متوسط به شاتون مقاوم و فراوان کوتاه پیستون جرم بالا xu7 میباشد . ۲- بعد از آن از رسانیدن بیلت به دمای آیتم لحاظ آن را بوسیله لودر به باطن رام رانده و بیلت را توسط دوده یا این که چربی منحصر به فرد چرب می‌کنند تا از چسبیدن بیلت به قالب جلوگیری شود ونیز نقش روانکننده را ایفا میکند. ۶- در عاقبت فشار بیلت از قالب عبور کرده و رخ قالب را به خویش میگیرد. همینطور گاز یا این که مایع باطن سیلندر بر اثر فشار پیستون ممکن می باشد نشت کند. ترازو ترک عمودی پیستون،نشان دهنده میزان ارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش از میزان پیستون باعث لرزش و تکان پیستون در سیلندر می شود و هم آن را از وضعیت مهم خویش خارج می کند.در چنین حالتی نشتی گاز از حاشیه های پیستون،افزایش یافته روغن سوزی موتور تر می شود. این محصولات به لطف تکنولوژی پیشرفته و سال ها تجربه ما حیاتی پروژه های مشتریان بی شماری ساخته شده است.