هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بدین ترتیب شرکت تولید کننده باید کلیدی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اهمیت اعتنا به موضوعاتی چون افزایش اقتدار هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که به جهت ارتقا عجله و توان اتومبیل آیتم استعمال قرار می‌گیرد ، به جهت اینکه بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید دریافت کنید این مورد یک عدد از موارد حتمی میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی هست که سطح آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم میشود و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل طاقت فرسا و مستضعف به دانش منحصربه‌فرد در نظر گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که ارزش خودرو بالا می رود و اشخاص بضاعت و توان خرید یک ماشین پرقدرت و دارای کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که کارگزاری این قطعه سبب بروز ویژگیهای متفاوتی در اتومبیل هم میشود. چنانچه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی سرعت و کارایی بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اهمیت طراحی و ساخت این قطعه اهمیت دارد، دوران و هزینهای است که شما می بایست برای آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از نظر فرآورده و ساختاری مهم یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می شوند و پروسهی انجام همین حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، فراوان سریع و آسانتر هست و این مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حساس هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.