دمپر هوا و مشخصات انواع دمپرها

به کار گیری از این دمپر موتور ما را کار کشته مینماید موقعیت دما و فشار هوا را بهصورت دقیقتری در دست گرفتن کنیم. 4 – دمپر موتور مقاوم به آتش: ذیل وضعیت یگانه که محفظه از دمای خیلی بالایی برخوردار میباشد و یا دمپرها در تماس مستقیم اساسی شعلهی آتش قرار دارند، دمپر موتور هم می بایست از مواد و آلیاژهای مقاومتری ساخته شود، تا بتوانند کار آیی خویش در موقعیت یگانه قاضی نگهداری کنند. در گونه اهمیت فنر برگشتپذیر به زمان قطع الکتریسیته در اثر اعمال نیرو از جانب فنر دریچهها بهصورت اتومات بسته میشود درحالیکه در گونه بدون فنر آن چنین قابلیتی پیشبینینشده است. 3 – دمپر موتور انقطاع و وصل ON/OFF اهمیت مکانیسم فنر برگشت: همین گونه از موتوردمپرها در زمان واضح شدن سیستم به یاری جریان الکتریسیته دمپر را گشوده می نمایند اما دارای قطع جریان برق از نیروی فنر به جهت بسته شدن آن کمک میگیرند این قابلیت که درواقع جدا از ظاهر عمل زیباتر جنبه حفاظتی هم داراست در گونه های دیگر دمپر موتور که فاقد فنر رجوع و برگشت هستند، وجود ندارد. در کشور خودمان کشور‌ایران نیز شرکتهای فعالی در این راستا یافت. جهت تولید و ارائهی خدمات دمپر موتور کارخانههای پهناور و شرکت ها متعددی در عالم وجود دارند. در این موتوردمپرها، سیستم در اختیار گرفتن کننده دما و رطوبت اهمیت موتور دمپرها در رابطه میباشند و می توانند باتوجه به دستور الکتریکی صادر شده، دمپر را بصورت تدریجی باز و بسته نمایند و این کارایی در سیستم های در دست گرفتن هوشمند بسیار کاربرد دومپریدون و یبوست نی نی سایت دارد. از امتیازات این دسته از دمپر موتورها می توان به موقعیت ایمنتر آنان اشاره کرد که به برهان داشتن دو وضعیت یک عدد چپگرد و دیگری راستگرد توانمند خواهند بود در موقعیت ضروری اساسی گردش در جهت عکس بسته شوند. 2 – موتوردمپرتدریجی: این مدل از موتورها که به طور معمول در سیستمهای هوشمند مورداستفاده قرار میگیرند میتوانند حجم هوای جابجا شده را در یک مسیر کنترلشده قرار دهند و همین فعالیت به این معنی که تغییرات زوایای دمپر حیاتی کمک گرفتن از یک پتانسیومتر انجام میگیرد. همین دسته موتورها مثل موتورهای نوع قبلی میتوانند از حسگرهای حرارتی، رطوبتی، رلههای مخصوص، تابلو کنترل، PLC و . به مراد پیشگیری از ورود برف و باران و پرندگان به کانال ساختمان از همین مدل از دمپر ها استفاده می شود. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه دمپر فن بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.