تولید کننده سود پرک – سینا تولید

از آنجایی که جیوه مهم بارهای مثبت هست به صورت پایه های کاتدی فعالیت می نماید و اهمیت Na موجود واکنش دیتا و در نهایت ترکیبی از Na و جیوه به وجود می آید که به آمالگام از این ترکیب دارای شهرت است. واکنش کاستیک سودا حساس اکسید های اسیدی مثل دی اکسید گوگرد نیز فراوان گزینه دقت میباشد زیرا برای سولفور زدایی در صنایع پتروشیمی دارای حساس متعددی می باشد. سود پرک چیست: سود پرک در صنعت اصلی نامهای سود سوزآور، کاستیک سودا (Caustic Soda) و سدیم هیدروکسید (Sodium Hydroxide) هم شناخته سود پرک کلران میشود. محلول های سفیدکننده کلری (سفید کنندههای حاوی کلر نظیر سدیم هیپوکلرید یا همان آب ژاول) از ترکیب کلر و محلول سود کاستیک حاصل می شود. کاربرد دوچندان دارد، به سود پرک، سود سوزآور یا سود کاستیک پرک هم گفته می شود. چراکه به سبب خاصیت بازی که دارد، میتواند بهعنوان یک ماده رنگبر مورد به کارگیری قرار گیرد. ارزش سود پرک در کشور‌ایران میان ۳۲۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان به ازای یک کیلوگرم از همین فرآورده میباشد. طریق ایجاد سود مایع کلیدی استفاده از سدیم کلرید بهعنوان ماده نخستین یک پروسه چند محصولی است، به صورتی که به ازای تولید هر ۱۰۰۰ کیلوگرم کلر، حدود۱۱۲۶ کیلوگرم سدیم هیدروکسید و ۲۸ کیلوگرم هیدروژن ساخت می شود. بزرگترین خصوصیت این ماده خواص قلیایی آن می باشد به طوری که یکی از از قویترین بازهای دنیا که به رخ صنعتی ساخت میشود، به شمار میآید و این ویژگی هست که آن را پرمصرف کرده است. سود پرک یا سود سوزآور که به اسم های سدیم هیدروکسید و کاستیک سودا نیز شناخته میشود، یکی از از مواد شیمیایی تجاری و پرمصرف جهان است که کاربردهای متعددی در صنایع متفاوت دارد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار عمده در مورد سود پرک آراد لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

خواندن مطالب جدید  نه روشی که می‌توانید مواد شیمیایی را از تجارت خود حذف کنید