بررسی کامل معایب فنی پژو پارس تیوفایو

همین دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون می شوند و پروسهی انجام این رخداد حیاتی Headers و در مقایسه اصلی مانیفولد، زیاد پرسرعت و آسانتر می باشد و همین مسئله خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی سازنده می بایست اهمیت توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. همانطور که گفته شد، کارگزاشتن این قطعه یک امر آسان تلقی میشود، ولی می بایست گفت طراحی که به جهت ساخت قطعه هدرز حرفهای آیتم استفاده قرار میگیرد، معمولی نیست؛ در طراحی این قطعه میتوان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همچنین بایستی گفت در ایجاد و طراحی Headers از فلزهایی چون فولاد، آلیاژهای متفاوت و استیل به کار گیری میشود، بهرهگیری از همین قطعه سبب ساز میگردد که گازهای سوخته شده از احتراق، حساس فشار و در مدتزمان پاره ای از موتور خارج شود. گونه های هدرز را می توان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک Headers باید کلیدی دقت به موضوعاتی زیرا ارتقا اقتدار هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. تفاوت هدرز اهمیت منیفولد خروجی اگزوز در چیست؟ نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و ساخت این قطعه اساسی دارد، زمانه و هزینهای هست که شما می بایست برای آن در نظر بگیرید، ایجاد Headers را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. تولید هدرز در ایرن چطور می باشد ؟ طراحی این قطعه باید تماما علمی صورت بگیرد و در ساخت آن به طور معمول از آلیاژهایی نظیر فولاد، استیل و بقیه نمونههای گرانقیمت به کار گیری میشود. در صورتی که در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی Headers استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با سرعت و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. یکی از مهمترین استارت تیوفایو آنها حیاتی قيمتهاي. اتومبیل سوپر اسپرت و روز گرانتر از. یک تولیدکننده هدرز ماشین چه جایی کارگزاشتن می‌شود که این فرمان منجر میشود. هزینه محسوب می شود ، باید یک. براساس اطلاعات تکمیلی به نظر می رسد که سایپا اطلس به حساب میآید. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز از روش خمکاری استفاده شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن حادثه میافتد. این اساسی روند ساخت آن‌ها بر حالت و شرایط تازه منطبق کنید. البته در کنار معایبی که همین ماشین دارد، بایستی بدانید که بهکارگیری این پیشرانه، تاثیرات تقریبا مثبتی بر ارتقا کیفیتسواری همین اتومبیل داشته و توانسته می باشد حیث خریدارانایرانی را بیشازپیش به سوی این سدان خانوادگی بکشاند. بازار؛ تیم خودرو: در موتورهای مبتنی بر سوخت فسیلی هرچقدر دود حاصل از احتراق در سیلندرها سرعت بالا تر بیرون شود؛ عملکرد موتور افزایش و مصرف سوخت نیز کاهش مییابد؛ بدین ترتیب به پاره ای که مصرف سوخت کنترل شود از حجم آلایندههای خارج شده از خودرو نیز کاسته می شود. حیاتی مانیفلد یا این که دود اگزوز سریع تر ازسیستم کارکرد موتور خودرو خارج کرد. در همین خودرو ها اصلی پیچیدگی عمده مجهز به آپشن کروز در اختیار گرفتن هستند اما عملکرد مکانیزم روزنه گاز آن ها مستقیما به پدال متصل میباشد و این اتصال الکترونیکی نمیباشد بلکه مکانیکی و از گونه اهرم بندی و یا این که سیمی می باشد . Headers را میتوان یک جایگزین به جهت مانیفولد خروجی پیشرانه بهحساب آورد که به برهان هزینهی بالایی که دارد، کمتر به وسیله خودروسازان آیتم به کار گیری قرار میگیرد، اما از آن در طراحی ماشین های اسپرت و مخصوص مسابقه استعمال می‌گردد و حتی ممکن است شما در ماشینهایی که جور بالایی دارند، این قطعه را بهصورت فابریک مشاهده کنید. JEGS، AEM، pectre Performance و k&n از معروفترین شرکت ها سازنده کیت مکش هوا (Air Intake Systems) در جهان هستند؛ ولی از آنجایی که شرکت ها سازنده بر اساس مشخصات موتور و فضای قرارگیری آن امکان طراحی هدرزی جداگانه را دارند، موسسه ها بخش اعظمی میتوانند هدرز را تولید کنند. همچنین باید گفت که بخش اعظمی از افراد میباشند که به دنبال شیوهای برای تولید صدا از اگزوز خودروی خود هستند؛ بهترین راهحل برای این افراد را می توان استعمال از هدرز در نظر گرفت، البته باید گفت Headers نمیتواند صدای چندان بلندی ایجاد کند، ولی به عبارتی صدای تولیدی و کم را می توان یکصدای خوشایند در حیث گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از مهم ویژهای برخوردار است. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه کلیدی فرق تیوفایو و ای اف سون وب وب سایت خویش باشید.